Algemene verkoopsvoorwaarden

1/ De bouwheer/architect verklaart dat de aan de aannemer verstrekte plannen, technische tekeningen en werktekeningen overeenkomen met de officieel goedgekeurde plannen.

2/ De bouwheer verklaart aan de aannemer dat het hem toevertrouwde werk volledig overeenstemt met de stedebouwkundige voorschriften en hij zal de aannemer volledig vrijwaren mocht hij aansprakelijk gesteld worden wegens stedebouwkundige overtredingen.

3/ Al de voorwaarden dewelke de aannemer door de fabrieken worden opgelegd voor hun leveringen zijn ook van toepassing op de clienten.

4/ De eigendom van de goederen gaat over op de klant na de volledige betaling van de prijs. Het risico gaat over op de klant vanaf de levering, ongeacht of al dan niet reeds betaling plaatsvond.

5/ De eventuele leveringsdata of uitvoeringstermijnen worden, behoudens andersluitend beding, steeds aangewezen te louter indicatieve titel. De overschrijding van de richttermijn kan door de klant niet ingeroepen worden om de ontbinding van de overeenkomst te vragen, een schadevergoeding te vorderen of om een andere aanspraak te laten gelden.

6a/ De klant moet zichtbare gebreken inroepen binnen de 48 uur na de levering en dit per aangetekend schrijven.

6b/ Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek : lichte verschillen in de kleur of textuur voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

6c/ Schadevergoedingen ten gevolge van thermische breuken bij beglazing kunnen niet op aannemer worden verhaald.

6d/Indien glasnorm aangewezen, worden hiervoor de meerprijzen opgegeven in de offerte (Een zijde gelaagd binnen voor ramen en twee zijden gelaagd voor deuren – indien menselijke activiteiten zone aan buitenzijde dan ook 2 zijden gelaagd voor ramen, vb scholen, feestzalen). Wanneer klant hiervan geen toepassing wenst, ook al is veiligheidsglas aangewezen, dan kiest hij/zij op eigen verantwoordelijkheid voor een alternatieve beveiliging om zich in conformiteit te stellen met de norm. Hij/zij doet afstand van ieder mogelijk verhaal hieromtrent tegenover de Geert Stas bvba.

6e/ Viewclear beglazing vermindert met +/- 75 % het aantal dagen met condens op de buitenruit : zicht en licht door het glas blijven de eerste functie van het glas. Viewclear garandeert optimale esthetiek en een hoge transparantie. Vuil hecht zich minder snel aan droge oppervlakken : door de vermindering van condensvorming moet het glas dan ook minder vaak gereinigd worden . Viewclear biedt in combinatie met andere coatings een optimale warmte-isolatie en draagt hiermee bij aan visueel en thermisch comfort en energiebesparing. Viewclear is een sterke en duurzame coating.

6f/ Bij het plaatsen van nieuwe ramen en/of deuren is er steeds een risico op beschadiging van bijvoorbeeld venstertabletten of tegels, … Wij doen ons uiterste best om de risico’s tot een minimum te beperken maar kunnen daar geen garantie op geven. Het plaatsen van nieuwe venstertabletten en/of tegels, … is niet voorzien in offerte.

6g/ Blauwe hardsteen dient steeds gelegd te worden volgens dorpelplan. Indien deze niet conform dorpelplan geplaatst werden, kan Geert Stas bvba geen garantie geven op waterdichtheid.

6h/ De vooropgestelde waarborgen van de goederen gelden slechts na volledige betaling van de door ons geleverde goederen en indien de door ons geleverde goederen worden aangewend in normale omstandigheden en een normaal onderhoud hebben genoten.

Fabriekswaarborg voor ramen en deuren = 10 jaar

Fabriekswaarborg voor rolluiken = 5 jaar

Fabriekswaarbord automatismen rolluiken = 2 jaar

Fabriekswaarborg voor sloten = 1 jaar

De waarborg beperkt zich tot het kostenloos naleveren van de onderdelen : de uurlonen voor plaatsing hiervan worden hiervoor gefactureerd ( uitzondering : de eerste 2 jaar na plaatsing worden deze niet aangerekend).

Bij eventuele plaatsing van rolluiken moeten de rolluikbakjes door de klant ingekapt en geplaatst worden. Zoniet zal dit afzonderlijk aangerekend worden.

Indien de ramen voorzien zijn met rolluiken, die langs binnenzijde niet door ons worden afgekast maar ingepleisterd door stukadoor , dan zijn de pvc kastjes waarde lintopwinder wordt in vastgeschroefd niet door ons geplaatst. Kostprijs per kastje, als wij deze dienen te leveren = 1.40 euro excl btw. Kostprijs plaatsing kastje = uitvoering in uurloon. Electrische voorzieningen voor rolluiken en screens dienen steeds voorzien te worden door de klant. Er wordt geen garantie gegeven op goede motorbediening, indien klant zelf schakelaars voor rolluik en/of screen plaatst van het merk NIKO.

6i/Bij veranderings-of herstellingswerken buiten de waarborg gelden de op dat moment in voege zijnde prijzen per man en per uur en per verplaatsing.

6j/Het vervangen van een onderdeel verlengt de waarborg niet.

6k/Het al dan niet plaatsen van verluchtingsroosters in droge ruimtes wordt voorgesteld in meerprijzen. EPB verslaggever dient hiervoor berekening te maken. Voorwaarden en regels ivm renovatiepremie kunnen opgevraagd worden bij Wonen Vlaanderen (www.wonenvlaanderen.be)

6l/het lucht-en waterdampdichtmaken van ramen en/of deuren wordt uitgevoerd in meerlaags gestructureerde polypropyleenfolie ( met een zelfklevende butylstrook) overpleisterbaar tussen 2 verse lagen pleisterwerk. Geen pleisterwerken door ons voorzien hiervoor. Metselwerk rondom (dagkanten) moeten aangepast zijn : geen gaten en recht ( bijna niet mogelijk bij renovatie). Deze meerwerken zijn niet mee opgenomen in deze offerte ( tenzij anders vermeld bij de plaatsingsinstructies).

6m/Info hout : Door het aanbrengen in de fabriek van 2 bijkomende lagen acryl (= watergedragen) hebben de ramen een compleet oppervlaktebeschermingssysteem ontvangen. Door transport, plaatsing, onvoorzichtigheid van derden, licht kleven van het product tussen vleugel en kader, mechanische invloeden of uitzetten of krimpen van het hout ten gevolge van weersomstandigheden of hoge vochtconcentraties tijdens het verdere bouwproces ( vb pleisterwerken) kan deze ppervlaktebescherming licht beschadigd worden. Wij raden aan om onmiddellijk na plaatsing zoveel mogelijk te verluchten om deze laatste problemen zoveel mogelijk te voorkomen. Het is evenwel noodzakelijk deze beschadigingen onmiddellijk vakkundig te (laten) herstellen) om verdere aantasting te vermijden. Gelieve te noteren dat deze herstellingen, van welke oorzaak ook, in geen geval ten onze laste kunnen gelegd worden. Om van langdurige en optimale bescherming te genieten, bevelen wij u aan om binnen de 6 maanden na de plaatsing nog een definitieve eindlaag met borstel aan te brengen en jaarlijks de meest blootgestelde delen zoals neuzen, kleinhouten, moluren, dorpels enz te controleren , op te frissen en desnoods te retoucheren. Het spreekt voor zich dat alle verdere houtbeschermingslagen aangebracht op de huidige lagen binnen eenzelfde systeem dienen te worden gehouden ( waterbasis of acryl). Nagelgaatjes van de glaslatten zijn nooit opgestopt/geretoucheerd.

Opm : op afzelia is de hechting van bijkomende houtbeschermingslagen niet optimaal. Dit wegens de typische inhoudsstoffen van deze houtsoort die ook in uitzonderlijke gevallen kunnen ‘doorbloeden’. Wij kunnen geen onberispelijke afwerking garanderen. Wij raden u aan over te gaan naar een andere houtsoort met uurzaamheidsklasse 1, bvb afrormosia.

6n/ Nieuwbouw : geen muurplaten voorzien bij ramen met rolluiken : Indien er bij nieuwbouw geen muurplaten zijn voorzien bij ramen met rolluiken ( = houten bruggen waar rolluikas kan op bevestigd worden) en deze dienen geplaatst te worden door ons, dan wordt een multiplexplaat geplaatst langs beide zijden. Deze werken worden dan aangerekend in meerprijs!

6o/ isolatiewaarde beglazing : Isolatiewaarde van het glas verandert met een wijzigende spouwbreedte; deze kan aangepast worden in functie van de windbelasting en glasafmetingen ( dus dikker glas), rekening houdend met de beschikbare sponningbreedte van het raamprofiel.

6p/ Condensatie op 1 zijde van het glas : Condensatie op 1 zijde van het glas, dus de buitenkant van je beglazing, ontstaat wanneer de temperatuur aan deze glaszijde duidelijk lager ligt dan de temperatuur van de buitenlucht en wanneer het dauwpunt van deze laatste hoger ligt dan de temperatuur van het glas. Bij meer-isolerende beglazingen zal er vanuit de woning weinig warmteverlies zijn, bijgevolg zal de buitenste ruit koud blijven. Vooral op vochtige, windstille ochtenden kan dus inderdaad condensatie op de buitenste zijde voorkomen, naargelang van de plaatselijke omstandigheden zoals ondermeer de onbeschutte ligging van het gebouw. Deze aandamping verdwijnt echter wanneer het buitenblad wordt opgewarmd door de zon en/of er meer windcirculatie voorkomt. Belangrijk is dat je dit verschijnsel niet mag beschouwen als een aanwijzing van een slecht product, maar als het bewijs van een goede, efficiente, thermische isolatie.

6q/ Waarnemeningsvoorwaarden voor vervanging beglazing gegrond of niet : Tenzij anders vermeld, zijn de huidige controle-voorwaarden bij expertise de volgende : – met diffuus daglicht, dus zonder rechtstreekse inval van zonlicht of andere belichting en onder een gelijkmatig bewolkte hemel.

– waarneming in doorzicht ( gezien van binnen naar buiten) : op een afstand van 2 meter, In reflectie ( van buiten naar binnen) : op 3 meter.

– de observator staat loodrecht voor de beglazing en bekijkt deze met een maximale hoek van 30°, er zijn geen (hoofd) bewegingen toegestaan.

– de beglazing mag niet langer dan 20 seconden bekeken worden en de observator mag niet afgeleid worden door een aangebracht merkteken.

Indien de vermeende fout onder deze voorwaarden en tijd niet zichtbaar is, is er geen reden tot om tot vervanging over te gaan.

6r/ Kruisverdelingen tussen het glas : Volgens reglementering zijn fouten enkel vergoedbaar wanneer de fout effectief nog zichtbaar is van op 2 meter afstand ( van binnen gezien) of op 3 meter afstand ( van buiten gezien).

6s/ Onderhoud sluitpunten : De klant zal zelf zorgen voor onderhoudt sluitpunten van ramen en deuren, door deze minimum 2 x per jaar te smeren (zowel de sluithaken op het raam en kaderwerk, als de sluitpunten op de raam en deurvleugels)

6t/Uitvoering werken : De klant zorgt ervoor dat er voldoende ruimte voorzien is binnen om de werken vlot te laten verlopen. De klant neemt ook de nodige voorzorgen tot het verwijderen van alle voorwerpen waaraan schade kan veroorzaakt worden tijdens de werken. Indien wij nog de nodige maatregelen dienen te treffen alvorens uitvoering van de werken te starten, kan er een meerprijs aangerekend worden. Gelieve er tevens rekening mee te houden dat de uitvoering van de werken stof met zich zal meebrengen . Meubelen afdekken en opkuisen van fijn stof is altijd ten laste van de bouwheer.

Indien de uitbraak van de bestaande ramen en/of deuren voor verdere verkoop dient te gebeuren, dan gebeurt deze uitbraak steeds in uurloon.

In geval van uitbraak is de herstelling van schade aan elementen rond de ramen ( dorpels , tabletten, pleisterwerk,…) nooit ten onze laste.

De terreinen moeten makkelijk bereikbaar en berijdbaar zijn voor glasvrachtwagens en kraanwagens. Alle gevels moeten vlot bereikbaar zijn. Zoniet, kan een meerprijs aangerekend worden.

Het aanvragen van parkeerplaatsen, en het eventueel plaatsen van verkeersborden hiervoor, zijn steeds te regelen door de bouwheer zelf. Indien Alg.Schrijnwerkerij Geert Stas bvba hiervoor moet zorgen, worden deze kosten verrekend.

De huurgelden en taksen die de stad/gemeente hiervoor vraagt, zijn nooit inbegrepen in onze offertes, deze worden aangerekend volgens het geldend gemeentetarief volgens de duur van de werken.

7/ Als de klant de bestelling weigert of er door zijn toedoen geen uitvoering aan kan worden gegeven, is hij aan de aannemer een schadevergoeding verschuldigd van 15% op het totaalbedrag van de bestelling. De klant is gerechtigd op een soortgelijke vergoeding als de aannemer het contract vernietigt of als er door de aannemer geen uitvoering aan kan worden gegeven.

8/ Al de facturen zijn contant betaalbaar op het adres van onze maatschappelijke zetel en dit uiterlijk 8 dagen na de facturatiedatum. Bij niet-betaling op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10% op jaarbasis.

9/ In geval van betwistingen is alleen de rechtbank van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd.

10/ Bij het ondertekenen van het contract dient de bouwheer 1/3 van het totale bedrag ,incl btw, te betalen als voorschot. Het resterende deel betaalt de bouwheer bij de plaatsing.

11/General data protection regulation : uw gegevensbescherming : de persoonsgegevens van de opdrachtgever worden door Ramen en deuren Geert Stas bvba verwerkt in het kader van de offerte voor de opdracht met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding. De opdrachtgevers kunnen hun gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan Ramen en deuren Geert Stas bvba. Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kunnen de opdrachtgevers altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 1000 Brussel.

Door het ondertekenen van deze offerte gaat de opdrachtgever ook akkoord met de publicatie van enkele foto’s op onze website en facebook pagina , zonder enige vermelding van naam of adres van de opdrachtgever. Op onze website kan u het volledig privacy beleid van ramen en deuren Geert Stas bvba terugvinden.

Voor onderaannemers: de onderaannemer moet bij de uitoefening van zijn activiteiten de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (= Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG) en van andere relevante regelgeving inzake de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens naleven, volgens de richtlijnen die de hoofdaannemer daaromtrent verstrekt. Dat geldt met name voor de veiligheidsmaatregelen die de onderaannemer moet nemen opdat de persoonsgegevens correct worden verwerkt. Uitgangspunt is steeds dat de onderaannemer de persoonsgegevens die hij verkrijgt van de hoofdaannemer, enkel mag verwerken in opdracht van de onderaanneming. Het is de hoofdaannemer toegestaan om de persoonsgegevens die hij verkrijgt van de onderaannemer over te maken aan de opdrachtgever van de opdracht waar de onderaannemer voor wordt ingeschakeld.